Despre BCC
Mass-media
APC Brasov
Proiecte finantate prin Fondul ONG in Romania
Utile
Organizare Comunitara
Proiecte finantate prin Fondul pentru Inovare Civica
Contact
Stiri

Abonare Newsletter BCC

Un birou independent care va ofera servicii de consiliere si informare gratuit, in mod impartial si in regim de confidentialitate. Primeste periodic stiri importante pentru tine si comunitatea ta. Aboneaza-te la newsletterul BCC!

Proiect finantat cu Fonduri PHARE

Parteneri

Fundatia Carmeuse

Fundatia Soros Romania

Facebook

Venituri din salarii

15 Iulie 2009 | 3797 vizualizari
Ordonanta de urgenta nr. 127/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Codul Fiscal al Romaniei
 
Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
 
In vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:
 • indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
 • indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;
 • drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar,acordate potrivit legii;
 • indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publicelocale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;
 • sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;
 • sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;
 • sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
 • indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;
 • sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;
 • indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;
 • orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.
 
Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.
Impozitul lunar se determina astfel:
la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
 •  deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
 • cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
 • contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro;
 
Pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
 
In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit. Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.
Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozit, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
 
Contribuabililor care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, le sunt aplicabile prevederile urmatoare:
 
 • Orice contribuabil are obligatia de a declara si de a plati impozit lunar la bugetulde stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul, direct sau printr-un reprezentant fiscal. 
 • Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentanteleorganismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea in Romania, pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile nu se aplica contribuabililor in cazul in care optiunea de mai sus este formulata si comunicata organului fiscal competent.
 
Persoana fizica, juridica sau orice alta entitate la care contribuabilul isi desfasoara activitatea, este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si,respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, cu exceptia situatiei in care indeplineste obligatia privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii.
 
Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Centrul de asistentacontribuabili 031.403.91.60
 
Ministerul Finantelor Publice
Registratura: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucuresti
Tel. centrala: 021 319 97 59 Fax general: 021 312 25 09
Relatii cu publicul: Telefon:021 319 97 44 Centrala: 2273 Fax: 021 319 97 52
E-mail: publicinfo@mfinante.ro
 
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
 
Adresa: str. Dem.I.Dobrescunr.2-4 sectorul 1 Bucuresti, program de functionare: 8,30 - 16,30
Adresa electronica:presa@mmuncii.ro
Centrala telefon:021.313.62.67,   021.315.85.56      
 
Articole in legatura
Venituri din salarii
Taxa pe valoare adaugata
Contracte de credit pentru consumatori

sus

Solicita informatii Click aici pentru formular

Intrebari Frecvente

2% pentru BCC Click aici pentru detalii

Parteneri

Fondul ONG in Romania

Un om si-un fir de iarba

Proiecte Fondul ONG in Romania

Asociatia Pro Democratia Club Brasov

Centrul Pilot de Voluntariat Brasov